PRIVACY VERKLARING van Dansstudio Euforia vzw

Versie 28/Mar/2021

Inleiding

Euforia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Euforia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Wat houdt dit in :
Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via info@euforia-ds.be.

Van wie verwerken we persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, zoals:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onder andere de volgende doeleinden:
Euforia kan uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of sms. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Welke gegevens worden er gevraagd

Voor de genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

Hoe worden de gegevens opgevraagd?

De gegevens worden opgevraagd door:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Gebruik van sociale media

Per dansgroep of team worden er groepen op sociale media aangemaakt (Facebook ) om de communicatie met de leden vlotter te laten verlopen. De leden zijn niet verplicht aan deze groepsgesprekken deel te nemen, kunnen steeds uitnodigingen weigeren, en kunnen zich te allen tijde uit de groep (laten) verwijderen.
Indien u niet wenst uitgenodigd te worden voor een dergelijke groep kan u dit steeds doorgeven via info@euforia-ds.be.
Tevens raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen, tot een privacy setting die bij uw profiel past.
Euforia let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd. Euforia beschouwt deze Privacy verklaring als een kennisgeving aan de ouders/voogd van een minderjarige van het feit dat een uitnodiging via sociale media zal volgen. Indien de ouder/voogd niet wenst dat de minderjarige via social media in contact treedt met Euforia, kan de ouder/voogd steeds het initiatief nemen om de minderjarige uit te schrijven of Euforia contacteren dit te doen.

Bewaartermijn

Euforia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische acties ondernomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, onder meer maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende schikkingen getroffen :

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar open formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@euforia-ds.be.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel Commission@privacycommission.be.

Wijziging Privacy verklaring

Euforia kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.