Intern Reglement

Proeflessen

Gedurende het dansseizoen is het mogelijk om een gratis proefles te volgen.

Inschrijvingen

Een inschrijving dient te gebeuren via de website van Euforia. Deze is strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar.
Het indienen van de inschrijving betekent dat u akkoord gaat met
Inschrijvingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de
desbetreffende lessen. Euforia behoudt zich het recht om lessen te annuleren wanneer er
onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
Wanneer een lid definitief wenst te stoppen met de lessen, dient u ons op de hoogte te
brengen door een mail te sturen naar info@euforia-ds.be. Een automatische afmelding en
uitschrijving uit de ledenfiches gebeurt na drie maanden afwezigheid zonder te verwittigen.

Lidgeld

De bedragen kan men terugvinden op de website van Euforia. Betaling van het lidgeld dient te gebeuren per overschrijving
Het lidgeld wordt betaald voor een volledig sportjaar (en kan niet deels teruggevorderd worden).
Wanneer het lidgeld niet betaald werd voor eind oktober, kan men geweigerd worden om de lessen mee te volgen (uitgezonderd de afbetalingen). De datum van betaling bepaalt de inschrijvingsdatum. Het betalen van het lidgeld betekent dat het intern reglement is gekend en aanvaard. Bij inschrijving en betaling gaat u dus ook automatisch akkoord met de naleving van dit reglement.
Tussenkomst van het lesgeld is mogelijk via het ziekenfonds, OCMW en VT-statuut.
Er is geen terugbetaling bij vroegtijdige beëindiging van de lessen.
Bij sluiting wegens overmacht of pandemie wordt er geen geld terugbetaald als er tijdig compensatielessen of online lessen worden voorzien.
De kostprijs voor deelname aan eventuele wedstrijden of andere acties is niet inbegrepen in het lidgeld. Deze wordt tijdig meegedeeld aan de deelnemers en zal in overleg met de leden en/of ouders gebeuren.

Lessen

Alle lessen gaan door van september tot juni. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.De eerste zaterdag van een vakantie is het nog wel dansles omdat deze dag bij de lesweek hoort.
Een aantal belangrijke afspraken om de lessen goed en vlot te laten verlopen.

Communicatie

Voor elke les (of team) wordt er een Facebook-groep aangemaakt. We vragen iedereen om, indien mogelijk, deze groepen zo goed mogelijk in het oog te houden voor een snelle en gemakkelijke communicatie voor evenementen, nieuwtjes, filmpjes en foto’s. Zodra het lidgeld betaald is, zal je toegevoegd worden aan de groep van jouw les/team.
Eveneens zal de communicatie via e-mail worden uitgestuurd. Bij niet antwoorden zullen de leden en/of ouders per sms/telefoon worden gecontacteerd.
Hieronder de belangrijkste contactadressen van Euforia:

Gedrag en uitstraling

De leden van Euforia dienen zich correct te gedragen en de instructies van de lesgevers en bestuur te respecteren. In de relatie lesgever/leden wordt een positieve ingesteldheid verwacht: vriendelijkheid, beleefdheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen.
Elk lid is mede verantwoordelijk voor de goede sfeer tijdens de lessen en andere activiteiten. Leden stralen het enthousiasme en plezier uit dat van dansers verwacht wordt.
Men is beleefd en professioneel naar de organisatie van en aanwezigen op een evenement of wedstrijd.
Tijdens optredens en andere activiteiten is alcohol, tabak of drugs is ten strengste verboden.

Orde en tucht

Wanneer een lid, ouders, familie of sympathisanten de werking en het imago van Euforia hinderen of verstoren, kan er een ordemaatregel worden getroffen door het bestuur.
De mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een tijdelijke verwijdering uit de lessen, of een schriftelijke melding aan de ouders van het minderjarig lid. Wanneer dit gedrag werkelijk een probleem betekent kan een tuchtmaatregel worden genomen. Hier gaat het om een schorsing of een uitsluiting van het gesanctioneerd lid, of ouder, familie of sympathisant. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht en beroep is niet mogelijk.
Beslissingen van de lesgever in verband met deelname tot een bepaald team en kwaliteiten van het lid of plaatsingen worden gerespecteerd.
Pesterijen, roddels, grofheid, kwetsend taalgebruik, gebrek aan respect en fysiek geweld worden binnen onze dansschool niet getolereerd. Discriminatie omwille van geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid wordt niet geaccepteerd.

Perscontact en publiciteit

Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur mag er geen contact opgenomen worden met de pers of andere publieke instellingen. Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van Euforia gebeurt door of in samenspraak met het bestuur en niet op eigen initiatief van een lid, ouders, familie of sympathisanten. Uiteraard zijn alle tips en voorstellen voor reclame meer dan welkom.
Bij de inschrijving verklaart het lid, of de ouders/voogd indien het lid minderjarig is, akkoord te zijn dat herkenbare foto’s en filmpjes op de website, Facebook, Instagram en andere promo-materialen gepubliceerd mogen worden door Euforia.
Indien u niet akkoord bent dat er foto’s van u en/of zoon of dochter genomen worden en gebruikt worden voor de website, tijdschrift en folders, dient u dit schriftelijk te melden.
Het is verboden affiches en/of ander promotiemateriaal van Euforia te hangen tegen of aan openbare gebouwen zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van het bestuur.
Geen enkel videomateriaal van wedstrijden mag gepubliceerd worden zonder toestemming.

Verzekering

Als toegetreden lid ben je verzekerd door Danssport Vlaanderen. Deze verzekering is inbegrepen in het lidgeld.
Het lid of de ouders dienen de lesgever en/of bestuur binnen de 24u na het voorkomen van het ongeval op de hoogte te brengen en een schadeformulier aan te vragen. Door een mail te sturen naar info@euforia-ds.be of aan de lesgever kan een ongevallenformulier aangevraagd worden.
Dit dient ingevuld te worden door de behandelende arts en bezorgd te worden aan de lesgever of via email aan Euforia.
Euforia kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de niet aanvaarding van een schadedossier door de verzekeraar.

Aansprakelijkheid

Euforia is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. We raden aan om kledij of andere bezittingen steeds te voorzien van een naam zodat deze terugbezorgd kunnen worden bij verlies.

Euforia is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de georganiseerde activiteiten.
Euforia is ook niet verantwoordelijk voor voorvallen die gebeuren voor of na de lessen waarvoor men is ingeschreven.